Inspectie SZW gaat strenger handhaven

De Inspectie SZW heeft op basis van het A-blad Metselen en Lijmen juni 2012 nieuwe inspectiepunten fysieke belasting voor de opperman en metselaar, geselecteerd die op 1 september 2012 in werking treden. De inspecteur zal onderscheid maken tussen omvangrijke en structureel verkeerde situaties (waar de prioriteiten in de handhaving worden gelegd) en situaties die zonder excessief te zijn van tijdelijke en kortdurende aard zijn. Daarvoor wordt een beroep gedaan op het inspectie-inzicht van de inspecteurs.

Niet naleving daarvan betekent directe overtreding van Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 5.3-a.
Er zal bij overtreding geen waarschuwing meer worden gegeven, maar direct een boete worden opgelegd. De boete bedraagt € 3.600,- per overtreding.

De boete kunt u voorkomen door de juiste werkwijze toe te passen.

Onderstaand treft u de voor de metselbranche van belang zijnde inspectiepunten:

Beleidsregel 33 – onderdeel C
Blokkenstellen
Bij blokkenstellen ruwbouw, blokken van 14 kilogram of meer hanteren zonder gebruik van een elementenstelselmachine of zonder mechanisch opperen en/of zonder verhoogde plaatsing van de
blokken en de lijmkuip op minimaal 20 cm hoogte. Blokkenstellen boven 150 cm met uitzondering van de binnenmuren net onder de verdiepingsvloer; blokkenstellen onder staoppervlak, met
uitzondering van het vloer- en funderingsniveau (artikel 5.3, onderdeel a, Arbobesluit)

Metselen
Metselen zonder verhoogde plaatsing van de te verwerken metselstenen en speciekuip op 20 cm (was 50 cm) hoogte; metselen boven 170 cm  (was 150 cm) met uitzondering van de binnenmuren
onder de verdiepingsvloer; metselen onder 20 cm (was 50 cm), met uitzondering van het vloer- en  funderingsniveau; een stenentang met één hand gebruiken; een kruiwagen (inclusief de last) van
meer dan 60 kilo hanteren *); eenhandig pakken van stenen met een steenbreedte van meer dan 105 mm.
(artikel 5.3, onderdeel a, Arbobesluit)

*)
In het A-blad Metselen en Lijmen 2012 is op pagina 13 het volgende vermeld:
Als er geen mogelijkheden voor mechanisch opperen zijn, wordt er geopperd met krui- of stenenwagens. Het is dan van belang dat de loopafstanden zo kort mogelijk zijn. Zorg ervoor dat de kruiwagen niet zwaarder dan de maximale grenswaarde wordt beladen, met een maximaal gewicht aan de beide handvatten van 25 kg. Dit gewicht is afhankelijk van de belading, maar ook bijvoorbeeld van het
gewicht van de kruiwagen en de positie van het wiel.

Download: